注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

知行班——三六

班训:学、问、思、辨、行

 
 
 

日志

 
 
关于我

班训:学、问、思、辨、行 班训寓意: “学、问、思、辨、行”,出自《礼记〃中庸》——“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。道为学之道,依次有五:首要博学,海纳百川,兼收并蓄,博采众长,次为审问,刨根问底,吃透精神,认清实质,三为慎思,辩证思考,探求真谛,把握规律,四为明辨,识别是非,分清黑白,判定真伪,五为笃行,践履所学,锲而不舍,成就卓越。

网易考拉推荐

经典诵读内容  

2015-01-19 15:38:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

(lòu)(shì)(mínɡ)

(liú) () ()

(shān)()(zài)(ɡāo)(yǒu)(xiān)()(mínɡ)(shuǐ)()(zài)(shēn)(yǒu)(lónɡ)()(línɡ)()(shì)(lòu)(shì)(wéi)()()(xīn)(tái)(hén)(shànɡ)(jiē)绿()(cǎo)()()(lián)(qīnɡ)(tán)(xiào)(yǒu)鸿(hónɡ)()(wǎnɡ)(lái)()(bái)(dīnɡ)()()(tiáo)()(qín)(yuè)(jīn)(jīnɡ)()()(zhú)(zhī)(luàn)(ěr)()(àn)()(zhī)(láo)(xínɡ)(nán) (yánɡ)(zhū)(ɡě)()西()(shǔ)()(yún)(tínɡ)(kǒnɡ)()(yún)()(lòu)(zhī)(yǒu)

 

(chì) () (ɡē)

(běi)(cháo)(yuè)()(mín)(ɡē)

(chì)()(chuān),(yīn)(shān)(xià),

(tiān)()(qiónɡ)(),(lǒnɡ)(ɡài)()()

(tiān)(cānɡ)(cānɡ),()(mánɡ)(mánɡ),

(fēnɡ)(chuī)(cǎo)()(xiàn)(niú)(yánɡ)

鹿() (zhài)

((tánɡ)) (wánɡ)(wéi)

(kōnɡ)(shān)()(jiàn)(rén)(dàn)(wén)(rén)()(xiǎnɡ)

(fǎn)(jǐnɡ)()(shēn)(lín)()(zhào)(qīnɡ)(tái)(shànɡ)

 

(xiānɡ) ()

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(hónɡ)(dòu)(shēnɡ)(nán)(ɡuó)(chūn)(lái)()()(zhī)

(yuàn)(jūn)(duō)(cǎi)(xié)()()(zuì)(xiānɡ)()

 

 

(niǎo) (mínɡ) (jiàn)

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(rén)(xián)(ɡuì)(huā)(luò)()(jìnɡ)(chūn)(shān)(kōnɡ)

(yuè)(chū)(jīnɡ)(shān)(niǎo)(shí)(mínɡ)(chūn)(jiàn)(zhōnɡ)

 

(tián) (yuán) ()

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(táo)(hónɡ)()(hán)宿()()(liǔ)绿()(ɡènɡ)(dài)(zhāo)(yān)

(huā)(luò)(jiā)(tónɡ)(wèi)(sǎo)(yīnɡ)()(shān)()(yóu)(mián)

 

(dēnɡ)(ɡuàn)(què)(lóu)

(tánɡ)(wánɡ)(zhī)(huàn)

(bái)()()(shān)(jìn)(huánɡ)()()(hǎi)(liú)

()(qiónɡ)(qiān)()()(ɡènɡ)(shànɡ)()(cénɡ)(lóu)

 

(liánɡ) (zhōu) ()

(tánɡ)(wánɡ)(hàn)

()(tɑo)(měi)(jiǔ)()(ɡuānɡ)(bēi)

()(yǐn)()()()(shànɡ)(cuī)

(zuì)()(shā)(chǎnɡ)(jūn)()(xiào)

(ɡǔ)(lái)(zhēnɡ)(zhàn)()(rén)(huí)

 

(jiānɡ) (xuě)

(tánɡ)(liǔ)(zōnɡ)(yuán)

(qiān)(shān)(niǎo)(fēi)(jué)(wàn)(jìnɡ)(rén)(zōnɡ)(miè)

 (ɡū)(zhōu)(suō)()(wēnɡ)()(diào)(hán)(jiānɡ)(xuě)

 

(yuè)  ()

(tánɡ)(liú)(fānɡ)(pínɡ)

(ɡēnɡ)(shēn)(yuè)()(bàn)(rén)(jiā)

(běi)(dǒu)(lán)(ɡān)(nán)(dǒu)(xié)

(jīn)()(piān)(zhī)(chūn)()(nuǎn)

(chónɡ)(shēnɡ)(xīn)(tòu)绿()(chuānɡ)(shā)

 

(cǎi) (lián) ()

(tánɡ)(liú)(fānɡ)(pínɡ

)

(luò)()(qīnɡ)(jiānɡ)()(jīnɡ)(ɡē)(yàn)(chǔ)(yāo)

(cǎi)(lián)(cónɡ)(xiǎo)(ɡuàn)(shí)()()(chénɡ)(cháo)

 

(xún)(yǐn)(zhě)()()                        ((tánɡ))(jiǎ)(dǎo)

(sōnɡ)(xià)(wèn)(tónɡ)(),(yán)(shī)(cǎi)(yào)()

(zhǐ)(zài)()(shān)(zhōnɡ),(yún)(shēn)()(zhī)(chù)

 

(jiàn) ()

(tánɡ)(jiǎ)(dǎo)

(shí)(nián)()()(jiàn)(shuānɡ)(rèn)(wèi)(cénɡ)(shì)

(jīn)()()(shì)(jūn)(shuí)(yǒu)()(pínɡ)(shì)

 

(mǐn) (nónɡ)

((tánɡ))()(shēn)

(chūn)(zhònɡ)()()(),(qiū)(shōu)(wàn)()()

()(hǎi)()(xián)(tián),(nónɡ)()(yóu)饿(è)()

 

(yóu) () (yín)

((tánɡ))(mènɡ)(jiāo)

()()(shǒu)(zhōnɡ)线(xiàn)(yóu)()(shēn)(shànɡ)()

(lín)(xínɡ)()()(fénɡ),()(kǒnɡ)(chí)(chí)(ɡuī)

(shuí)(yán)(cùn)(cǎo)(xīn),(bào)()(sān)(chūn)(huī)

 

(wànɡ)()(shān)()()

((tánɡ))()(bái)

()(zhào)(xiānɡ)()(shēnɡ)()(yān)

(yáo)(kàn)()()(ɡuà)(qián)(chuān)

(fēi)(liú)(zhí)(xià)(sān)(qiān)(chǐ)

()(shì)(yín)()(luò)(jiǔ)(tiān)

 

(wànɡ) (tiān) (mén) (shān)

(tánɡ)()(bái)

(tiān)(mén)(zhōnɡ)(duàn)(chǔ)(jiānɡ)(kāi)

()(shuǐ)(dōnɡ)(liú)(zhì)()(huí)

(liǎnɡ)(àn)(qīnɡ)(shān)(xiānɡ)(duì)(chū)

(ɡū)(fān)()(piàn)()(biān)(lái)

 

  评论这张
 
阅读(56)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018